CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên là doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực vệ sinh môi trường.

TIN TỨC

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2019

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên trân trọng gửi đến Quý cổ đông Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Quý cổ đông vui lòng xem toàn bộ tài liệu tại đây    

Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Giấy xác nhận ủy quyền

01/04/2019

Báo cáo thường niên Công ty Môi trường Vĩnh Yên năm 2018

28/03/2019

Báo Cáo Tài Chính Đã Được Kiểm Toán Năm 2018

18/03/2019

Công bố về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2019.

05/03/2019

VIDEO