CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên là doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực vệ sinh môi trường.

TIN TỨC

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ Đông thường niên năm 2023

Biên bản và Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ Đông thường niên năm 2023 tại đây

Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

14/04/2023

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2022

28/04/2022

Thông báo Đề cử/ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

10/04/2022

Tài liệu Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/04/2022

VIDEO