CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên là doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực vệ sinh môi trường.

TIN TỨC

Thông báo bán đấu giá cổ phần Của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Thông báo bán đấu giá cổ phần Của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên Tài liệu kèm theo: 1. QĐ 3167 – Phê duyệt phương án 2. Quy chế đấu giá 3. Công bố thông tin 4. Đăng kí kinh ...

Điều lệ Công Ty Cổ Phần Môi Trường và Dịch Vụ Đô Thị Vĩnh Yên Năm 2021

04/08/2021

Quy Chế Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị

04/08/2021

Quy Chế Nội Bộ Về Quản Trị Công Ty

04/08/2021

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về việc Bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

07/07/2021

VIDEO