CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên trân trọng gửi tới Quý cổ đông nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018: