CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

Báo cáo thường niên Công ty Môi trường Vĩnh Yên năm 2017

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên trân trọng gửi tới Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2017:

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn báo cáo tại đây