Annual shareholder meeting document 2018

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên trân trọng gửi tới Quý cổ đông Các tài liệu cho Đại hội cổ đông năm 2018

1. Tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2018: Xem tại đây

2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty: Xem tại đây

3. Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Xem tại đây

4. Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018: Xem tại đây

5. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại đại hội cổ đông thường niên năm 2018: Xem tại đây