Sản phẩm
Dịch vụ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hotline: LH dịch vụ đô thị 0964753366
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
ĐĂNG NHẬP
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
Số người online:
3
Tổng số truy cập:
144855
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính năm 2012

  MỤC LỤC


NỘI DUNG

TRANG

 Báo cáo của ban Giám Đốc

1

 Báo cáo của kiểm toán viên

2 – 3

 Bảng cân đối kế toán

4 – 5

 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

6

 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

7

 Thuyết minh báo cáo tài chính

8 - 21

 

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

 Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012.

 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC

 Các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm 2012 và đến ngày lập báo cáo này gồm:

 Hội đồng quản trị

 Ông Nguyễn Văn Thực

 Chủ tịch hội đồng quản trị

 Ông Hoàng Quang Hùng

 Ủy viên hội đồng quản trị

 Ông Lê Duy Hiển

 Ủy viên hội đồng quản trị

 Ông Nguyễn Thanh Tùng

 Ủy viên hội đồng quản trị

 Bà Phan Thị Tuyết

 Ủy viên hội đồng quản trị

 TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2012. Trong việc lập các báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải