Sản phẩm
Dịch vụ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hotline: LH dịch vụ đô thị 0964753366
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
ĐĂNG NHẬP
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
Số người online:
8
Tổng số truy cập:
144798
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN MT&DVĐT VĨNH YÊN

ĐẠI HỘI ĐCĐ BẤT THƯỜNG  NĂM 2014

Số:  .. /2014/DTNQ-ĐHBT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vĩnh Yên, ngày 22  tháng 11  năm 2014 

 

 NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

 

  - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;

- Căn cứ văn bản số 6256/UBND-KT2 ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v kiện toàn bộ máy lãnh đạo công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên”;

- Căn cứ Quyết định số:3268/QĐ-CT ngày 10/11/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v cử người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn của nhà nước đầu tư vào công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2011-2016:

1. Ông Nguyễn Văn Thực (do chuyển công tác đến Thành ủy Vĩnh Yên từ tháng 8/2014);

2. Bà Phan Thị Tuyết (có đơn xin rút khỏi HĐQT để thực hiện chức trách và nhiệm vụ chuyên môn).

Điều 2. Bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên nhiệm kỳ 2011- 2016:

1. Ông Kiều Đức Thắng: Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp – Đại diện Sở Tài chính Vĩnh Phúc;

2. Ông Đặng Việt Thắng: Trưởng phòng Kế toán tài vụ- Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này trở thành Nghị Quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 biểu quyết thông qua.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

  - Lưu VT

TM/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

  (Đã ký)

 

Hoàng Quang Hùng