Sản phẩm
Dịch vụ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hotline: LH dịch vụ đô thị 0964753366
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
ĐĂNG NHẬP
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
Số người online:
1 1
Tổng số truy cập:
144801
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN NĂM 2015

Số: 01 /2015/DTNQ-ĐHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Vĩnh Yên, ngày 08  tháng 5 năm 2015

 NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;

- Căn cứ Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên đã thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 08/5/2015

 

QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1. Cổ tức chi trả năm 2014 là: 0%.

Điều 2. Chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2015 là:

- Đối với thành viên HĐQT và Trưởng BKS: 700.000 đồng/người/tháng.

- Đối với  thành viên BKS:                          500.000 đồng/người/tháng.

- Đối với Ban thư ký:                                   300.000 đồng/người/tháng.

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên.

 Điều 4. Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo nhiệm vụ, quyền hạn hoạt động của mình theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4,

- Lưu HSĐH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

 

Hoàng Quang Hùng