Sản phẩm
Dịch vụ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hotline: LH dịch vụ đô thị 0964753366
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
ĐĂNG NHẬP
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
Số người online:
1 5
Tổng số truy cập:
144805
QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

Báo cáo tài chính năm 2013

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013.

 MỤC LỤC

NỘI DUNG

TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

2BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

3 – 4BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

5BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

6THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

7 - 21                                                          BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

 
Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013.
 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
Các thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm 2013 và đến ngày lập báo cáo này gồm


Hội đồng quản trị

 

Ông Nguyễn Văn Thực

Chủ tịch hội đồng quản trị

Ông Hoàng Quang Hùng

Ủy viên hội đồng quản trị

Ông Lê Duy Hiển

Ủy viên hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Ủy viên hội đồng quản trị

Bà Phan Thị Tuyết

Ủy viên hội đồng quản trị

 

 

Ban Tổng Giám đốc

 

Ông Nguyễn Văn Thực

Tổng Giám đốc

Ông Lê Duy Hiển

Phó Tổng giám đốc

Ông Hoàng Quang Hùng

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Phó Tổng giám đốc

Phó Tổng giám đốc

 

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Tổng Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013. Trong việc lập các báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

  • Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
  • Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
  • Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
  • Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh; và
  • Thiết kế và thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế rủi ro và gian lận.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập báo cáo tài chính.
Thay mặt và đại diện cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc
 

Tổng giám đốc
 

  (Ðã ký)

 
Nguyễn Văn Thực