Sản phẩm
Dịch vụ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Hotline: LH dịch vụ đô thị 0964753366
Hỗ trợ trực tuyến 1
Hỗ trợ trực tuyến 2
ĐĂNG NHẬP
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
Số người online:
6
Tổng số truy cập:
144851

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN


  Công ty Cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên:                      

Địa chỉ:Số 379 - đường Mê Linh - Khai Quang-Vĩnh Yên- Vĩnh phúc.                   

* NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

* Quản lý vận hành bãi rác, Vệ sinh môi trường, gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt.

* Quản lý vận hành hệ thống điện CSCC, Đài phun nước trước Tỉnh Ủy, Hệ thống cây xanh, thảm cỏ, dải phân cách, vườn hoa, công viên trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên và các huyện lân cận. Cung cấp dịch vụ Cây giống, hoa tươi, cây cảnh...

* Dịch vụ lau dọn nhà cửa, thông hút bể phốt, nhà hàng khách sạn, trang trí nội ngoại thất công trình cho các tổ chức, hộ gia đình trên địa bàn toàn Tỉnh.

* Quản lý, duy tu bảo dưỡng hệ thống tiêu thoát nước thải trên địa bàn Thành phố Vĩnh Yên.

* Khu dịch vụ tổng hợp (Đại lý phân phối xăng dầu, trạm rửa xe, bãi đỗ xe tĩnh, Dịch vụ nhà hàng phục vụ ăn uống) trên địa bàn phường Hội Hợp thành phố Vĩnh Yên.

* Nhận thi công các công trình xây dựng, khuân viên cây xanh, cây xanh dải phân cách Trang trí, nội ngoại thất các công trình. 


   Kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Huân trương lao động hạng nhì

* THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC.

* Huân chương lao động hạng Ba, hạng Nhì của Thủ tướng chính phủ trao tặng, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, và nhiều bằng khen giấy khen của các cấp các ngành khác.  

CÁC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ THI CÔNG 

* Công trình Cây xanh điện chiếu sáng dải phân cách QL 2B đi  Tam Đảo.

* Công trình Vườn Hoa trước UBND thành phố Vĩnh Yên.

* Vườn hoa tuổi trẻ thành phố Vĩnh Yên

* Khung treo giỏ hoa trang trí thành phố Vĩnh Yên.

* Vườn hoa, kè hồ, đường dạo sông Nhật.

* Trạm rửa xe bán tự động và bãi đỗ xe tĩnh phường Hội Hợp Thành phố Vĩnh Yên

   * Vườn hoa trước nghĩa trang liệt sỹ thành phố.

  * Điện chiếu sáng ngõ xóm thành phố Vĩnh Yên.

   * Sắp xếp bổ sung cây xanh thành phố Vĩnh Yên.

  * Thiết kế thi công Vườn hoa trước trụ sở Vietcombank.

  * Thi công hệ thống Cây Xanh ven hồ Đại Lải.

  *  Điện trang trí đường nội thị Tam Dương.

 

 

     C«ng ty Cæ phÇn M«i tr­êng vµ dÞch vô ®« thÞ VÜnh Yªn lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh v­c dÞch vô c«ng Ých.

    §Þa chØ: Sè 379 - ®­êng Mª Linh - Khai Quang-VÜnh Yªn- VÜnh phóc.

* Ngµnh nghÒ kinh doanh chÝnh.

+ Qu¶n lý, VÖ sinh m«i tr­êng, gom vËn chuyÓn, xö lý r¸c th¶i sinh ho¹t, r¸c th¶i c«ng nghiÖp nguy h¹i trªn ®Þa bµn thµnh phè VÜnh Yªn vµ c¸c khu vùc l©n cËn.

+ Qu¶n lý vËn hµnh hÖ thèng ®iÖn CSCC, c©y xanh, th¶m cá, d¶i ph©n c¸ch, v­ên hoa, c«ng viªn, DÞch vô C©y gièng, hoa t­¬i, c©y c¶nh...

+ DÞch vô lau dän nhµ cöa, th«ng hót bÓ phèt ,nhµ hµng kh¸ch s¹n, néi ngo¹i thÊt c«ng tr×nh cho c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh trªn ®Þa bµn toµn TØnh.

+ Qu¶n lý hÖ thèng tiªu tho¸t n­íc th¶i trªn ®Þa bµn Thµnh phè.

+ Khu dÞch vô tæng hîp (§¹i lý ph©n phèi x¨ng dÇu, tr¹m röa xe, b·i ®ç xe tÜnh, DÞch vô nhµ hµng phôc vô ¨n uèng) thuéc ®Þa bµn ph­êng Héi Hîp thµnh phè VÜnh Yªn.

+ Qu¶n lý c¸c dù ¸n h¹ tÇng kü thuËt (§iÖn CSCC; §Ìn tÝn hiÖu giao th«ng; Tho¸t n­íc; VØa hÌ, C©y xanh, ..vv) trªn ®Þa bµn thµnh phè VÜnh Yªn vµ c¸c huyÖn l©n cËn.

NhËn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng, khu©n viªn c©y xanh, c©y xanh d¶i ph©n c¸ch Trang trÝ, néi ngo¹i thÊt c¸c c«ng tr×nh.

  * Thµnh tÝch ®¹t ®­îc.

- Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng Ba cña Thñ t­íng chÝnh phñ trao tÆng, B»ng khen cña Thñ t­íng chÝnh phñ, vµ nhiÒu b»ng khen giÊy khen cña c¸c cÊp c¸c ngµnh kh¸c.  ………………..nãi thªm vÒ sau khi cæ phÇn ho¹t ®éng cña c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô chøc n¨ng ®­îc giao. Sap xep mot vai  anh duoi day de cho  vao bai bao. Thank!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tæng gi¸m ®èc: Th¹c sü NguyÔn V¨n Thùc

 

- C¸c dù ¸n, c«ng tr×nh tiªu biÓu C«ng ty Qu¶n lý vµ thi c«ng:

+ C«ng tr×nh C©y xanh ®iÖn chiÕu s¸ng d¶i ph©n c¸ch QL 2B ®i  Tam §¶o.

+ C«ng tr×nh V­ên Hoa tr­íc UBND thµnh phè VÜnh Yªn.

+ V­ên hoa tuæi trÎ thµnh phè VÜnh Yªn

+ Khung treo giá hoa trang trÝ thµnh phè VÜnh Yªn.

+ V­ên hoa, kÌ hå, ®­êng d¹o s«ng NhËt.

+ Tr¹m röa xe b¸n tù ®éng vµ b·i ®ç xe tÜnh ph­êng Héi Hîp Thµnh phè VÜnh Yªn

   + V­ên hoa tr­íc nghÜa trang liÖt sü thµnh phè.

     + §iÖn chiÕu s¸ng ngâ xãm thµnh phè VÜnh Yªn.

 

 

 

(§­êng NguyÔn Tr·i TP.VÜnh Yªn)

 

 §¹i lý X¨ng dÇu - Héi Hîp 

DÞch vô vÖ sinh cöa kÝnh lau dän nhµ cöa

 C©y xanh ®iÖn chiÕu s¸ng  TP. VÜnh Yªn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÌM KIẾM
GÓC ẢNH ĐẸP
VIDEO
Giải trí

Giải trí

LIÊN KẾT LOGO
Rèm cửa