CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

Ban Lãnh Đạo

VĨNH YÊN EUS > Giới thiệu > Ban Lãnh Đạo
Image

ÔNG NGÔ VĂN HÙNG

CHỦ TỊCH HĐQT

Image

ÔNG NGUYỄN THANH TÙNG

THÀNH VIÊN HĐQT

Image

ÔNG NGÔ VĂN THỨC

THÀNH VIÊN HĐQT