CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

Xây lắp và quản lý hạ tầng

VĨNH YÊN EUS > Dịch vụ > Xây lắp và quản lý hạ tầng
Xây lắp và quản lý hạ tầng

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị được ví như những mạch máu của cơ thể con người. Đô thị càng phát triển thì hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở đô thị càng phong phú và phức tạp. Sự phát triển của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị có ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và chất lượng sống của đô thị. Sự hình thành và phát triển, quy mô và định hướng phát triển của đô thị nói chung phụ thuộc vào quy hoạch phát triển không gian đô thị. Quy hoạch phát triển không gian đô thị chỉ được thực hiện có hiệu quả khi hạ tầng kỹ thuật xây dựng đồng bộ và đi trước một bước.

Theo phân loại công trình hiện nay, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm: Kết cấu hạ tầng giao thông đô thị, cấp, thoát nước, điện – chiếu sáng đô thị, thông tin liên lạc, cây xanh, công viên, xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang đô thị.

Để đầu tư và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và hiệu quả trong những năm qua hầu hết các địa phương đã lập quy hoạch chung, trên cơ sở quy hoạch chung được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhiều quy hoạch chi tiết cũng đã được lập và thực hiện đây là các cơ sở pháp lý quan trọng cho việc của tạo, nâng cấp, mở rộng các khu đô thị cũ, xây dựng và phát triển các khu đô thị mới.

 

Công ty CP Môi Trường và Dịch vụ Đô Thị Vĩnh Yên cung cấp các dịch vụ liên quan đến Quản lý vận hành duy tu, sửa chữa hệ thống thoát nước thải đô thị, thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ thống thoát nước thải đô thị, Hệ thống vỉa hè, tài sản  công cộng trên địa bàn thành phố.