CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

Quyết định của chủ tịch HĐQT về việc thay đổi nhân sự quản lý

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên trân trọng gửi tới Quý cổ đông Quyết định thay đổi nhân sự. Chi tiết xin mời Quý cổ đông xem trong file đính kèm

Quyết định miễn nhiệm Phó TGĐ: file

Quyết định bổ nhiệm Phó TGĐ: file