CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

Công bố về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2019.