CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2019

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên trân trọng gửi đến Quý cổ đông Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Quý cổ đông vui lòng xem toàn bộ tài liệu tại đây