CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

Thông báo bán đấu giá cổ phần Của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Thông báo bán đấu giá cổ phần Của Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tại Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên

Tài liệu kèm theo:
1. QĐ 3167 – Phê duyệt phương án
2. Quy chế đấu giá
3. Công bố thông tin
4. Đăng kí kinh doanh Công ty
5. Điều lệ công ty
6. BCTC năm 2020
7.Xác nhận sở hữu cổ phần