CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

Đại hội Đồng cổ Đông thường niên năm 2022

Ngày 28 tháng 04 năm 2022 Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên đã tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã bầu ra các vị trí lãnh đạo quản lý Công ty gồm:

Vị trí bổ nhiệm Họ và tên
Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngô Văn Hùng
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Đặng Xuân Khang
Thành viên Hội đồng quản trị Ngô Văn Hoàng
Trưởng Ban kiểm soát Trần Thị Bích Ngọc
Thành Viên ban kiểm soát Đỗ Thị Vân Anh
Thành Viên ban kiểm soát Phùng Thị Diễm