Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Giấy xác nhận ủy quyền

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên trân trọng gửi tới Quý cổ đông Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Giấy xác nhận ủy quyền.

 

Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Quý cổ đông vui lòng xem và tải giấy xác nhận ủy quyền tại đây