Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty Cổ Phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên trân trọng kính gửi đến Quý cổ đông Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Quý cổ đông vui lòng xem toàn bộ tài liệu tại đây