CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG VÀ DỊCH VỤ ĐÔ THỊ VĨNH YÊN

Đăng ký kinh doanh năm 2019

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên trân trọng gửi đến Quý cổ đông Tài liệu Đăng ký kinh doanh năm 2019 của công ty.

Quý cổ đông vui lòng xem toàn bộ tài liệu tại đây